19
მარაგშია

Rheavendors Luce X1 (მარცვალი+ხსნადი)

3,000.00 GEL
კალათაში
აღწერა :
აქციის ფარგლებში 3500 ლარის ნაცვლად - 3000.00 ლარი Rheavendors Luce X1 ES    sigane – 625 mm.;...
სრულად ნახვა

აქციის ფარგლებში 3500 ლარის ნაცვლად - 3000.00 ლარი

Rheavendors Luce X1 ES   

  • sigane – 625 mm.;
  • simaRle - 183 mm.;
  • siRrme – 500 mm.;
  • wona – 125 kg.;
  • el.energiis xarjva – 1800 vt.;
  • Wiqebi raodenoba (tevadoba) – 500 c.;
  • Rilakebis raodenoba - 16;
  • iRebs da abrunebs yvela qarTul xurdas - 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00; 2.00;
  • Wiqis gacemis avtomaturi sistemiT;
  • wina panelis da Rilakebis ganaTeba 
 • damatebiTi funqiciebis dayeneba:
  • qaRaldis mimRebi (5.00 da 10.00)  -  (250.00 dolari eqv. larSi erovnuli bankis kursiT)
  • telemetria (eleqtronuli auditis da aRricxvis sistema) - 410.00 lari
  • ukontaqto gadaxdis aplikacia - vend fei (iOS, Android)

MENU

- yava (xsnadi)

- rZiani yava (xsnadi)

- kapuCino (xsnadi)

- late (xsnadi)

- amerikano (marcvali)

- espreso (marcvali)

- kapuCino (marcvali)

- late (marcvali)

- makiato (marcvali)

- cxeli Sokoladi

- rZiani Sokoladi

- kapuCino (tyis Txili)

- kapuCino (irlandiuri viski)

- rZe

- Cai (limoni)

 

* yvela aparati aris meoradi.

კატეგორიები