36
მარაგშია

ყავის აპარატი Saeco Aulika (იჯარით)

400.00 GEL
კალათაში
აღწერა :
ijaris pirobebi (minimaluri) dasaxeleba cali erT. fasi  (₾) jami...
სრულად ნახვა

ijaris pirobebi (minimaluri)

dasaxeleba

cali

erT. fasi  (₾)

jami (₾)

 aparatis ijara

 yava marcvali (1 kg = 110 Wiqa)

 

1

6

 

10.00

65.00

 

10.00

390.00

jami:

400.00

           

cxeli sasmelebi

 • espreso
 • ristreto
 • amerikano
 • kapuCino
 • rZiani yava
 • late makiato
 • rZe
 • cxeli wyali

teqnikuri maxasiaTeblebi

 • simaRle - 570 mm
 • sigane – 340 mm
 • siRrme – 450 mm
 • wona – 22 kg
 • simZlavre – 1400 vt
 • marcvlis bunk. tevadoba – 1000 gr.
 • wylis bunk. tevadoba – 4 litri
 • boileris wneva – 15 bari
 • warmadoba130 Wiqa / sT

კატეგორიები