61
მარაგშია

ყავის აპარატი WMF 8000S (იჯარით)

540.00 GEL
კალათაში
აღწერა :
ijaris pirobebi (minimaluri) dasaxeleba cali erT. fasi  (₾) jami...
სრულად ნახვა

ijaris pirobebi (minimaluri)

dasaxeleba

cali

erT. fasi  (₾)

jami (₾)

 aparatis ijara

 yava marcvali (1 kg = 110 Wiqa)

 

1

8

 

20.00

65.00

 

20.00

520.00

jami:

540.00

 

cxeli sasmelebi

 • espreso
 • ristreto
 • amerikano
 • kapuCino
 • rZiani yava
 • late makiato
 • rZe
 • cxeli wyali

teqnikuri maxasiaTeblebi

 • simaRle - 744 mm
 • sigane – 390 mm
 • siRrme – 598 mm
 • wona – 75 kg
 • simZlavre – 3300 vt
 • marcvlis bunk. tevadoba – 1100 gr.
 • warmadoba – 270 Wiqa / sT
 • funqcia BASIK MILK (rZis qafi)

wylis milze daerTebis SesaZl.

კატეგორიები